Många var vi väl som såg och upprördes över den utmärkta dokumentären “Den sista torsken” som SVT visade för en tid sedan. Direkt efter programmet skrev jag, och tydligen fler med mig, ihop ett mail till fiskeriverket för att förhöra mig om deras ställning i det här – vad de egentligen sysslade med i frågan. Idag kom svaret;


Till alla som hört av sig till Fiskeriverket med anledning av TV-programmet “Den sista torsken”
Det är många som per brev eller e-post till Fiskeriverket har reagerat på TV-programmet “Den sista torsken”, som sändes den 8 november. Programmet har med rätta väckt uppmärksamhet. Precis som det påtalas i programmet är situationen för fisken i Östersjön allvarlig. Detta gäller inte minst torsken. Helt naturligt skjuter programmet in sig på allt som inte gjorts och som återstår att göras. Detta betyder dock inte att ingenting har gjorts. Några kommentarer från Fiskeriverkets sida kan därför vara på sin plats.

Östersjön är ett innanhav där alla kuststaternas fiskare fiskar. Detta innebär att det i första hand är gemensamma insatser som behövs. Visserligen svarar det svenska fisket för en stor del av det totala fisket, men vi är långt ifrån ensamma. De regler som det svenska fisket, liksom andra länders fiskare, har att följa är till stora delar fastställda genom rekommendationer av Fiskerikommissionen för Östersjön där EU representerar sina medlemsstater, alltså även Sverige. Likaså bör det påpekas att länderna måste vara ense för att rekommendationerna skall få full genomslagskraft.

Den huvudsakliga svenska handlingslinjen har varit att i första hand verka för en hårdare reglering av allt fiske i Östersjön. Hårdare bestämmelser och minskande kvoter har också efterhand beslutats. Exempel på detta är krav på mer selektiva redskap, längre fredningstider, liksom att den bifångst av torsk som är tillåten har begränsats vid det storskaliga fisket efter sill och skarpsill, dvs. det fiske som programmet särskilt uppmärksammade.
En av Fiskeriverkets uppgifter är att, tillsammans med Kustbevakningen, se till att de beslutade reglerna följs för Sveriges del. Det är naturligtvis vår förhoppning att de beslutade åtgärderna sammantagna skall bidra till att återuppbygga ett torskbestånd i Östersjön. Med ett större torskbestånd kommer sannolikt torsken också tillbaks invid kusterna. Om de beslutade åtgärderna inte räcker till måste givetvis ytterligare åtgärder vidtas.

Ytterligare en fråga som påtalas i breven till verket gäller foderfisket. De regler om dioxin som EU beslutat och som gäller från den 1 juli nästa år kommer sannolikt att medföra att foderfisket reduceras kraftigt.

Det är angeläget att framhålla den undersökningsverksamhet som Fiskeriverket bedriver i både Östersjön och Västerhavet med hjälp av sitt fartyg Argos, som också framgick av TV-programmet. Resultaten analyseras av den vetenskapliga personalen och utgör ett underlag för de råd som Internationella havsforskningsrådet (ICES) lämnar till sina medlemmar.

I somras överlämnade verket vidare till regeringen en analys av åtgärder för att stärka det småskaliga kustfisket. (Utredningen finns tillgänglig via verkets hemsida.) I denna utredning pekar verket bl. a. på de problem som beskrivs i programmet. Regeringen har under hösten remitterat utredningen och har i förlängningen möjligheter att ta ställning till de framförda förslagen.

Det är ett viktigt inslag i svensk förvaltning att de som berörs av en reglering också har möjlighet att lämna synpunkter innan ett beslut fattas. Därför är det naturligt att Fiskeriverket hör fiskets organisationer innan ofta ingripande regleringar genomförs.

Det är Fiskeriverkets ambition och uppgift att kunna spela en viktig roll genom att ta
fram underlag för en ansvarsfull politik som EU och regeringen lägger fast. Det är i dessa båda instanser som de politiskt viktiga besluten om förvaltningen av fiskresurserna tas. Samtidigt är det också angeläget att understryka det glädjande i att så många visat sitt intresse för fiskefrågor och vänt sig till Fiskeriverket med synpunkter.

Med vänlig hälsning

Karl Olov Öster
Återstår att se hur det går. Hur pass aktuell frågan är om ett halvår när den värsta mediastormen lagt sig… Det som händer i Östersjön är inget unikt just där – samma sak sker i våra stora insjöar.
Det är därför viktigt att vi är många som uttrycker vår mening i frågan. Skicka gärna ett mail, eller ännu hellre tio stycken, till Fiskeriverket och gör din röst hörd så kanske det finns chans för våra sjöar även i framtiden.